Kvaliteet ja keskkond

AS Kiviluks tegeleb mineraalsete materjalide kaevandamise ja töötlemisega. Kvaliteedi ja keskkonnapoliitika eesmärgiks on firma positsiooni kindlustamine oma tegevusvaldkondades.

KIVILUKS AS kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Kiviluks AS toodab ainult kvaliteetseid, kõigile nõuetele vastavaid materjale ja selle läbi tagab ettevõttele kasumi teenimise. Materjalide tootmine toimub võimalikult efektiivselt ning säästlikult, tagades ühtlasi pideva ja jätkusuutliku arengu personali, tehnika ja tehnoloogia vallas. Väga oluline on siinjuures säästva arengu printsiip - hoida ümbritsevat elukeskkonda, selle nimel me kasutame alati nõuetele vastavaid ja keskkonda säästvaid materjale, tehnikat ning minimeerime oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid. Kõik kogutavad jääkmaterjalid ladustame, käitleme keskkonnale ja inimestele ohutul viisil, et neid oleks võimalik võtta taaskasutusse. Meie töö baseerub väljaõpetatud ja kogenud töötajatel, kelle teadlikkust, sh keskkonnaalast teadlikkust, pidevalt tõstetakse. Nende arenemiseks on loodud vajalikud tingimused ning motivatsioon ja heaolu on tagatud. Oma juhtimissüsteemi pideva arengu nimel kogume metoodiliselt andmeid oma tegevuse kohta, et nende läbivaatamise ja analüüsi põhjal viia ellu võimalikult otstarbekad lahendused.
AS Kiviluks on võtnud endale kohustumuseks järgida/juhinduda õigusaktidest ja muudest nõuetest, mis seonduvad meie keskkonnaaspektidega.

KIVILUKS AS kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid

Meie poolt pakutavad materjalid/tooted vastavad tootetehnilistele kirjeldustele ja vastavusdeklaratsioonidele.
Katame Eesti Vabariigi meiepoolsete karjäärivõrgustikega, saavutades pikemas perspektiivis vähemalt 15% Eesti Vabariigi turuosast.
Investeerime ~320 000 euro ulatuses uue tehnika soetusesse ja olemasoleva tehnika hooldusesse aastas.
Töötajate töötingimuste parendamiseks kulutame ~32 000 eurot aastas.
Kasutame vaid kvalifitseeritud personali, kes tunneb ettevõtte juhtimissüsteemi ja oma tööd, vajadusel suuname täiendkoolitustele.
Maavarade kaevandamine on teostatud keskkonnasõbralikult, mis on säästev nii vee, maastike kui ka õhu suhtes, ning maapõueressursside efektiivne kasutamine toimub minimaalsete kadude ja jäätmetega.
Inertsete ehitusjäätmete taaskasutusse suunamine on vähemalt 95% meile toodavatest ehitusjäätmetest (toormaterjalide korduv kasutamine).
Teehoiutööd on teostatud tähtaegselt, peetakse kinni lepingu tingimustest ja tähtaegadest.
Karjääride maastik on jooksvalt rekultiveeritud.

Ettevõtte töötajad, alltöövõtjad ja koostööpartnerid on informeeritud ettevõtte kvaliteedi-ja keskkonnasäästlikkuse poliitikast ja eesmärkidest.